img

لوئیز ویرا Luiz Vieira

  • دکتری مدیریت و اقتصـاد از دانشگــاه "MIT" آمریکا
  • استاد استراتژی و مدیریت دانشگاه "Insper" به مدت 20 سال
برچسب ها لوئیز ویرا 
لوئیز ویرا Luiz Vieira
واتساپ همایش فرازان