img

مـــاتئو رانـــزی (Matteo Ranzi)

  • یکی از اقتصاددانان مطرح اروپا
  • شهردار فلورانس
  • سومین فرد تاثیرگذار در جهان از دیدگاه مجله Fortune 
برچسب ها ماتئو رانزی 
مـــاتئو رانـــزی (Matteo Ranzi)
واتساپ همایش فرازان