img

پیر لوئیجی کولینـــا (Pierluigi Collina)

دریافت کننده 6 عنـوان جـایزه بهترین داور جهــان از طرف “FIFA” (فیفا)
پیر لوئیجی کولینـــا (Pierluigi Collina)
واتساپ همایش فرازان