img

ژاکلین وودســــاید

  • نویسنده 4 عنوان از پرفروش ترین کتاب های سایت آمازون و روانشناس بالینی به مدت 40 سال.
  • قرار گرفتن در صدر بهترین نویسندگان کتــاب های پرفروش روانشناسی در وب سـایت معروف آمــازون (چهار مرتبه)
  • روانشنـاس بالینی در آمریکا بیش از 30 سـال
  • یکی از برتـرین سخنرانان انگیزشی جهان از دیدگاه مجله معروف “.Inc”
  • کتاب "به آرامـش برسیـد" وودسایـد یکی از ده کتاب پیشنهادی سال مجله “.Inc”

 

وب سایت معروف آمازون 4 مرتبه نام خانم "وودساید" را در صدر بهترین نویسندگان کتاب های پرفروش روانشناسی قرار داده است.

ژاکلین بیش از 30 سال روانشناس بالینی در آمریکا بوده و مجله معروف “Inc” او را یکی از سخنرانان انگیزشی جهان و کتاب "به آرامش برسید" او را یکی از 10 کتاب پیشنهادی سال برای مطالعه قرار داده است.

برچسب ها ژاکلین وودساید 
ژاکلین وودســــاید
واتساپ همایش فرازان