img

کوئنتون کوإتزی

یکی از معروف ترین شخصیتهای شبکه تلویزیونی و مجله "Discovery" در حوزه زندگی در قبیله های آفریقائی و حیوانات 30 سال تجربه و سابقه در تحلیل زندگی شیرها، زرافه ها، و شغالها و تبدیل درسهای زندگی آنها به موفقیت در دوران رکود در جهان کسب و کار
برچسب ها کوئنتون کوإتزی 
کوئنتون کوإتزی
واتساپ همایش فرازان