img

دکتر گرام کدرینگتون Dr. Graeme Codrington

  • یکی از مطرح ترین آینده پژوهان جهان و استاد دانشگاه های لندن (LBS) و (GIBS)
  • نویسنده 6 عنوان کتاب پرفروش از جمله کتاب های "رهبری در جهان در حال تغییر" و "فکر کردن همچون یک آینده پژوه"
  • سخنرانی در بیش از 80 کشور جهان در بیش از 3000 سمینار بین المللی و مشاور سازمانهایی همچون Novartis, Nestle, O2, MTN, Etisalat, BMW
برچسب ها گرام کدرینگتون 
دکتر گرام کدرینگتون Dr. Graeme Codrington
واتساپ همایش فرازان