دوره های آموزشی

EMBA دانشگاه نئوما فرانسه در ایران

تهران مهر ۹۶ الی آذر ۹۷
مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (EMBA) دانشگاه NEOMA حداقل یکسال و سه ماه (15ماه) خواهد بود. در طی این زمان 14 عنوان درسی در کنار پروژه پایان نامه توسط دانشجویان گذرانده خواهد شد
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr