منتخب کتابهای مدیریتی و توسعه فردی

منتخب کتابهای مدیریتی و توسعه فردی

تالیف و ترجمه دکتر سپهر تاروردیان

۱-کتاب آمیتیست موفقیت
۲-کتاب رهبری الهام‌بخش
۳-راهبردی برای پیشبرد اهداف
۴-مدیریت راهبردی استعداد
۵-تسلط در رهبری
۶-سود همه چیز نیست، بلکه تنها چیز است


واتساپ همایش فرازان