دیگران چه می گویند
عباس شعری مقدم
عباس شعری مقدم
معاونت محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی

از برگزارکنندگان این همایش نهایت سپاسگزاری را دارم. دوره بسیار خوب و سرشار از مطالب آموزنده ای بود. خصوصا در مورد نسل دیجیتال مطالب بسیار ارزشمندی را سخنرانان مطرح نمودند.

ویدیوی تستی بخش مدیران 'ویدیوی تستی بخش مدیران'
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr