همایش ها
تونی بوزان
سخنران :تونی بوزان
بیشتر

چرا همایش بین المللی نقشه کشی ذهنی:

    یک نقشه ذهنی (Mind Map) یک تکنیک قدرتمند تصویری و رنگی است که کلید و پاسخی بی نظیر برای رهاسازی پتانسیل عظیم مغز فراهم می کند. این ابزار به شما آزادی می دهد تا از مرزهای استفاده نشده و بی نهایت مغز بهره برده و نیروی عظیم خلاقیت، نوآوری و حل بحران و مشکلات را در زندگی فردی و سازمانی تجربه کنید.

    نقشه کشی ذهنی در هر جنبه زندگی کاربرد داشته و می تواند مورد استفاده قرار گیرد و تفکر شفاف و یادگیری سریعتر و تصمیم گیری سالم تر (به دور از احساسات و عواطف) را برای افزایش و بهبود هر چه بیشتر عملکرد انسان فراهم می سازد.

    یک نقشه ذهنی، تصویری رنگی همراه با ترسیم اشکال و اجسام به صورت واضح بوده که با پرسیدن سوالات کلیدی درباره یک مشکل و مسئله و یا یک بحران به صورت شاخه به شاخه و انشعابی ترسیم می شود و ایده ها و راه حل های جدید، خلاق و متمایز بی نظیری را به وجود می آورد.

موضوع سخنران

تونی بوزان
تونی بوزان

جلسه اول: نقشه کشی ذهنی

جلسه دوم: تفکر خلاق و فرهنگ نوآوری در سازمانها

جلسه سوم: قدرت ذهن و حافظه

جلسه چهارم: هوشهای چندگانه و ارتباط آنها با یکدیگر

Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr