آرشیو اخباردریافت تقدیرنامه از معاونت محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
جناب آقای دکتر رضا سیف الهی معونت محترم شورای امنیت ملی کشور از برگزاری اجلاس بین المللی مدیریت در تهران تقدیر و قدردانی نمودند.
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr