یکی از نوابغ رفتار انسانی در جهان با ۲۰ سال سابقه تحلیل رفتاری و تحلیل رفتار مصرف کننده کارآگاه جنائی کشور استرالیا به مدت ۲۰ سال (با تجربه مذاکره با ۷۶ قاتل سریالی و ۲۰ مورد گروگانگیری) نویسنده ۲ کتاب مطرح "چگونگی درک دروغ" و "واقعیتی درباره...

واتساپ همایش فرازان