دکترای روانشناسی سازمانی و مربی کسب و کار به مدت 20 سال استاد و متخصص "رهبری مسئولانه" در دانشگاه کسب و کار مونیخ مشاور منابع انسانی سازمان های متعدد آلمانی و بنیانگذار "مرکز رهبری سازمانی مونیخ"

واتساپ همایش فرازان