دکتری روانشناسی از دانشگاه“Middlesex”  لندن و نویسنده 3 عنوان کتاب پر فروش "اقناع سازی با هدف پیروزی"، "خلق ارتباطات پیروزمندانه" و "قدرت خارق العاده داستان ها" مجری و مصاحبه کننده موفق ترین افراد جهان در شبکه تلویزیونی “CNBC”...

واتساپ همایش فرازان