دکتری مدیریت صنعتی از دانشگاه "Strathclyde" انگلستان و استاد روانشناسی کاربردی دانشگاه متخصص توسعه استعدادها و مهارت های انسانی به مدت 40 سال سابقه تدریس مهارت های ارتباطی و منابع انسانی با هدف توسعه فروش در سازمان ها در انجمن های منابع انسانی...

واتساپ همایش فرازان