نویسنده 16 عنوان کتاب در صدر پرفروش ترین کتاب های جهان از جمله کتاب های معروف "باشگاه پنجِ صبحی ها"، "راهبی که فراری اش را فروخت"، "فوق العاده باش"، "قهرمان زندگیت باش" و "رئیس بدون لقب" یکی از 5 سخنران اول حوزه رهبری در جهان سخنران محبوب و...

واتساپ همایش فرازان