یکی از نوابغ "مدیریت استعداد و برنامه ریزی برای جایگزین" در جهان (Succession Planning) نویسنده ۳ عنوان کتاب مطرح و پرفروش از جمله "رهاسازی پتانسیل کسب و کار خانوادگی" و "رهاسازی پتانسیل درون" دریافت کننده مدال افتخار و عنوان کارآفرین برتر سال...

واتساپ همایش فرازان