نویسنده 10 عنوان کتاب مطرح و پرفروش جهان ترجمه شده به 25 زبان مختلف از جمله کتاب "نبوغ دیوانه" (قرار گرفته در صدر کتابهای پرفروش مجله "New York Times" آمریکا) و کتابهای "امنیت در ریسک پذیریست"، "101 کلید سعادت"، "ذهن توانگر"، "37 راز موفقیت" و ... بنیانگذار...

واتساپ همایش فرازان