سی سال سابقه مدیریت و آموزش فروش بنیانگذار انجمن "هدایت و رهبری" نویسنده سه کتاب مطرح مدیریتی از جمله "مشاور مورد اعتماد" مشاور شرکت های مطرح جهان از جمله: Microsoft Bank of Ireland, The financial Times, University of Manchester

واتساپ همایش فرازان