بنيانگذار و رئيس تحقيقات شركت سرمايه گذاري رمز ارزها استاد و مشاور ارزهاى ديجيتال بانك credit suisse

واتساپ همایش فرازان