نویسنده کتاب مطرح قانون تاثیرگذاری “Impact Code” سخنران بیش از 1000 اجلاس و سمینار آموزشی در حوزه روانشناسی و ارتباطات مثبت ریاست اسبق انجمن سخنرانان حرفه ای در انگلستان بهترین سخنران انتخابی آکادمی مدیران عامل

واتساپ همایش فرازان