نویسنده 4 عنوان از پرفروش ترین کتاب های سایت آمازون و روانشناس بالینی به مدت 40 سال. قرار گرفتن در صدر بهترین نویسندگان کتــاب های پرفروش روانشناسی در وب سـایت معروف آمــازون (چهار مرتبه) روانشنـاس بالینی در آمریکا بیش از 30 سـال یکی...

واتساپ همایش فرازان