عضو هیئت علمی "برنامه جهانی رهبری" فارغ التحصیل "برنامه مدیریت تحول" از دانشگاه هاروارد استاد استراتژی در دانشگاه بنیانگزار سازمان جهانی لجستیک “UTi” با 540 دفتر در سراسر جهان مدیرعامل کمپانی مطرح “Emergia”...

واتساپ همایش فرازان