تنها دارنده 3 مدال قهرمانی المپیک در مسابقات دوی استقامت در جهان نویسنده کتاب های متعدد هدف گذاری و اعتماد به نفس کارشناسی ارشد کسب و کار از دانشگاه Ashbridge در انگلستان

واتساپ همایش فرازان