استاد بازاریابی دانشگاه های استکهلم و گوتنبرگ سوئد و عضو هیئت مدیره انجمن بازاریابی سوئد مشاور بازاریابی شرکت های   “Nike”, “VW”, “Audi”و “Carlsberg” مدیر کل بازاریابی شرکت تجهیزات ورزشی...

واتساپ همایش فرازان