معاون خدمات مشتریان بزرگترین کمپانیهای تبلیغاتی جهان “BBDO” و “TBWA” استاد دانشگاه UBC و 30 سال مشاور و استراتــژیست در کمپانی های مختلف در کشورهای آمریکا و کانادا

واتساپ همایش فرازان